Szerződési feltételek felhasználóknak

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a WSFIND.COM Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a http://wsfind.com Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF minden szerződésre vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Felhasználó (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Amennyiben Felhasználó a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező „Fogyasztóvédelmi tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján” (1. számú melléklet) és „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató” (2. számú melléklet) útján adja meg. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Felhasználó a WSFIND.COM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság partnerével (a továbbiakban: Partner) szemben érvényesítheti, tekintettel arra, hogy a termék adásvételére vonatkozó szerződés Partner és Felhasználó között jön létre. A Szolgáltató által Felhasználóknak nyújtott szolgáltatás kizárólag abban áll, hogy Szolgáltató lehetővé teszi a Partnerek által értékesíteni kívánt termékek megvásárlását és így közvetít Partner és Felhasználó között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti módon.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Név: WSFIND.COM Kft.
 • Székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 6.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-030696
 • Adószám: 26647287-2-08
 • Elektronikus elérhetőség: info@wsfind.com
 • Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.10400401-50526889-86891016
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Felhasználó e-mailen keresztül tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Elektronikus elérhetőség: info@wsfind.com

3. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

3.1. A Honlap felületén Szolgáltató és Felhasználó között termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó visszterhes szerződés nem jön létre, ilyen szerződés létrehozása Szolgáltatónak nem célja, ilyenre ajánlatot a Honlap felületén nem tesz Felhasználó számára. A Honlap használatával kapcsolatban kiegészítő információ a Felhasználóknak és Partnereknek szóló útmutatójában érhető el:


Tekintettel arra, hogy a Honlapon található termék eladója nem a Szolgáltató, hanem a Partner (Partner: a Honlapon termékek közzétételére feljogosított vállalkozás, aki a termék eladójának minősül), így Szolgáltatónak nem kötelezettsége az árut szolgáltatni, az áru tulajdonjogát átruházni, mivel az a Partner kötelezettsége.

3.2. A Szolgáltatást a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Elkertv. rendelkezései szerint nyújtja a Felhasználónak, felelőssége kizárólag az Elkertv. szerinti esetekben áll fenn.

3.3. Szolgáltató többek között, nem felel a Honlapon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Partner az adásvételi szerződést teljesíti.

4. Megrendelés folyamata

4.1. Felhasználó (attól függően, hogy a Partner milyen vásárlási lehetőséggel tette elérhetővé a Honlapon a terméket) az alábbiak szerint tudja megrendelni az általa kiválasztott terméket:

 • A Szolgáltató honlapján keresztül eljut a Partner webshop felületére, ahol megrendeli a terméket.
 • A Szolgáltató holnapján rendeli meg a terméket.
4.2. A Felhasználó a következő fizetési módok közül választhat:

 • Készpénzes fizetés Partner részére (utánvétel vagy személyes átvétel esetén)
 • Banki utalás Partner részére
 • Bankkártyás fizetés Barionon keresztül (amennyiben a terméket a Honlapon meg lehet vásárolni)
4.3. Amennyiben a Felhasználó a terméket a Honlapon meg tudja vásárolni, úgy a Partneri ÁSZF elfogadását követően a „MEGRENDELEM”, vagy hasonló üzenetet tartalmazó gombra való klikkeléssel tudja ezt megtenni. A Honlapon keresztül történő megrendelés a Ptk. 6:64. §-a alapján, a Partner részére tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, Felhasználó a vételi ajánlatához kötve van. A Honlapon keresztül történő megrendelésről a Szolgáltató küld vásárlást megerősítő e-mailt, a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül. A sikeres vásárlással a Partner és a Felhasználó között adásvételi szerződés jön létre. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át és ezt a Partner a Szolgáltató felé jelzi, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Honlapon biztosított hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

5. REGISZTRÁCIÓ

5.1. A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Felhasználónak ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: adatkezelési tájékoztató). A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja. A Felhasználó Facebook vagy Google fiókkal is regisztrálni tudja magát a Honlapra.

5.2. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Felhasználó újból regisztrálhat. Amennyiben a Felhasználó korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.

5.3. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért az Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.4. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség a Felhasználót terheli.

6. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

6.1. A Felhasználónak a Honlapról történő rendelés bármely szakaszában, a megrendelés elküldéséig bármikor lehetősége van bármely adatbeviteli hiba javítására a Honlap megrendelési felületén (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

7. SZELLEMI TULAJDON

7.1. A Honlap és annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

7.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

7.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Partnernek vagy a Felhasználónak a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

8.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók. Fogyasztói szerződés esetén a magyar jog alkalmazása - az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelet alapján - nem vezethet arra, hogy megfosztja a fogyasztót a szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga szerint számára biztosított olyan védelemtől, amelytől megállapodás alapján nem lehet eltérni.
Hatálybalépés dátuma: 2021.06.17.
Jelen ÁSZF internetes elérésének helye: https://www.wsfind.com/szerzodesi-feltetelek
WSFIND.COM Kft.

1. számú melléklet

Fogyasztóvédelmi tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Jelen tájékoztatóban foglalt jogok és kötelezettségek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön a WSFIND.COM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság partnerével (továbbiakban vállalkozás) mint fogyasztó kötött szerződést. Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a „szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Felhasználó WSFIND.COM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság partnerével (továbbiakban: Vállalkozás) szemben érvényesítheti, tekintettel arra, hogy a termék adásvételére vonatkozó szerződés Vállalkozás és Felhasználó között jön létre.

1. Szerződéskötést megelőző általános tájékoztatás

a) Jelen tájékoztató a vállalkozással történő távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó lényeges feltételeket és információkat, valamint a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
   
b) A vásárolt termék lényeges tulajdonságairól való tájékoztatást a https://www.wsfind.com/ weboldalon a termékleírásban vagy a vállalkozás saját weboldalán az adott termék termékleírásában találhat.

c) A vállalkozás nevéről és adatairól a vállalkozás megrendelés leadása előtt elfogadott általános szerződési feltételei útján ad tájékoztatást.

d) A szerződés szerinti termékért járó teljes ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a termékleírásban, a vásárlás folyamán a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, valamint a rendelési visszaigazolásban is tájékozódhat.

e) A szállítási feltételeket és szállítási díjakat a vállalkozás megrendelés leadása előtt a Honlap felületén a szállítási információk alatt olvashatja.

f) A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó általános információkat a 2. sz. mellékletben található tájékoztató tartalmazza.

g) A fogyasztó vállalkozással szembeni fogyasztóvédelmi igénye esetén békéltető testülethez is fordulhat. Az Fgytv. 20. §-a szerint a békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/udvozlo (Testületek menüpont)

2.1. Elállási/Felmondási jogról való tájékoztatás

a) Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

b) Ön nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás az Ön kifejezett kérésére keresi fel Önt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (ez nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, vagy termékekere, amelyet az Ön által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínál a vállalkozás);
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Ön a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási szerinti jogát.
c) Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
   
d) Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a vállalkozás mint eladó címére vagy ebből a célból felhasználhatja a jelen mellékletben található tájékoztató részét képező elállási nyilatkozat-mintát is.
   
e) Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
   
f) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex meglétéről a vállalkozás nyújt önnek tájékoztatást.

2.2. Az elállás/felmondás joghatásai

a) Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a vállalkozás köteles visszatéríteni az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozás költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot köteles alkalmazni a vállalkozás, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a vállalkozás, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

b) Ön köteles a vállalkozás számára legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

c) A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

d) Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló fogyasztói tájékoztató

Jelen tájékoztatóban foglalt jogok és kötelezettségek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön a WSFIND.COM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság partnerével (továbbiakban vállalkozás) mint fogyasztó kötött szerződést. Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a „szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Felhasználó a vállalkozással (WSFIND.COM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság partnerével mint az adott termék eladójával) szemben érvényesítheti.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő az adott termék mellett kerül a honlapon feltüntetésre, de legalább egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatosságból vagy jótállásból eredő jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy tekintettel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletre, a tartós fogyasztási cikknek minősülő (a Korm. rendelet mellékletében meghatározott) termékért az

Ön részére történő átadás napjától számítva
 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy évig,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két évig,
 • 250 000 forint eladási ár felett három évig jótállásra a vállalkozás köteles.
Amennyiben az üzembehelyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, úgy a határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Önt a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint az alábbi jogosultságok illetik meg.
 • A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 • A kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, úgy a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.
 • Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén a vállalkozás köteles megjavítani.
 • Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
 • Ha Ön a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Vállalkozás a fent jelölt Korm. rendelet melléklete szerinti termékek esetén köteles jótállási jegyet átadni, amelynek pontos adattartalmára a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. (A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.)  Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja az Ön részére. Az Ön részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja az Ön rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságnál és a termékszavatosságnál meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szavatossági és jótállási igények rendezésére egyebekben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók. Így különösen: „A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

Elállási nyilatkozatminta

Elállási nyilatkozatminta a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a vállalkozásnak)

Címzett: 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Termékek Válogatások Webshopok Összehasonlítás 0 Kedvencek