aszf

aszf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a WSFIND Services Ltd. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a http://wsfind.com Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során termékek vagy szolgáltatások online értékesítését végző oldalt (továbbiakban: Webáruház) üzemeltető jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, a szerződést önálló foglalkozásával, gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy az Ügyfelek Webáruházait fő és alkategóriákba sorolással listázza és ilyen módon népszerűsítse.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: WSFIND Services Ltd.
Székhely: Írország, Ostara Business Centre, Portnaquin, Killashandra, Co Cavan
Cégjegyzékszám: 612684
Adószám: 3504105DH
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartásba vevő hatóság: Companies Registration Office Ireland
 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ADATAI
Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag e-mailen keresztül tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Elektronikus elérhetőség: 

 

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül a cégnév és a miniatürizált honlapkép közzététele, valamint az adott Webáruházak kategóriák szerinti ingyen listázása elérhető minden fentiek szerint meghatározott Ügyfél számára (a szolgáltató által tetszőlegesen megválasztott ideig), regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően csak a fentiek szerint meghatározott Ügyfél jogosult.

3.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. Az Ügyfél a megrendelés leadását követően a megrendelését a szerződés megkötéséig egyoldalúan és következmény nélkül módosíthatja, illetve a szerződéstől elállhat. Erre e-mailen keresztül, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére küldött jognyilatkozattal van lehetőség. Felek között a szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján - írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés (Ügyfél által küldött megrendelést valamint az azt visszaigazoló e-mail) és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető.

4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE


4.1. A Szolgáltató a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetőséget biztosít Ügyfelek számára, hogy ingyen a Szolgáltató által listázott Webáruházak között szerepeljenek a Szolgáltató által szabadon meghatározott ideig, sorrendben és méretben. Amennyiben adott Ügyfél ezzel az ingyenes lehetőséggel nem kíván élni, úgy e-mailben tett jognyilatkozat útján kérheti a Honlapról való törlését, amelynek Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órában belül köteles eleget tenni. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére (jelen ellenőrzéshez szükséges idővel a fent meghatározott 72 órás határidő meghosszabbodik).

4.2. Szolgáltató továbbá a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik, hogy Ügyfelek kiemeljék saját webáruházakat, különböző címkéket (tageket), kategóriákat és egyéb szolgáltatásokat tartalmazó alábbiakban részletezett előfizetési csomagok megvásárlásával.

4.3. A Szolgáltató „alap” előfizetési csomagjának megvásárlása esetén az Ügyfél feltüntetheti rövid bemutatkozását a profilján (legfeljebb ……karakter terjedelemben), címkéket (tageket) használhat (legfeljebb ….darabot) és megjelenítheti az általa forgalmazott márkákat (legfeljebb ……darabot), valamint Webáruházát 1 darab főkategóriába és korlátlan számú alkategóriába sorolhatja. A Webáruházak listázása során a webáruház elsőbbséget élvez azokhoz a Webáruházakhoz képest, amelyek előfizetési csomagot nem vásároltak. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Webáruház profiloldalán reklámok és hirdetések ne jelenjenek meg.
4.4. A Szolgáltató „prémium” előfizetési csomagjának megvásárlása esetén az Ügyfél feltüntetheti rövid bemutatkozását (legfeljebb ……karakter terjedelemben), valamint kiemelt ajánlatokat és saját hirdetéseket (bannereket) helyezhet el a profilján (legfeljebb …….darabot), címkéket (tageket) használhat és megjelenítheti az általa forgalmazott márkákat (legfeljebb…………….terméket), valamint Webáruházát korlátlan számú főkategóriába és alkategóriába sorolhatja. A Szolgáltató emellett lehetőséget ad a Webáruház számára, hogy akciós újságokat helyezzen el a profilján (legfeljebb havonta ……alkalommal ………darabot …………….napra), és a Kupon menüpontban foglaltak szerint kuponokat (vásárlási kedvezményt biztosító irat) hozzon létre. A Webáruházak listázása során a webáruház elsőbbséget élvez azokhoz a webáruházakhoz képest, amelyek előfizetési csomagot nem, vagy csak alap előfizetési csomagot vásároltak. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Webáruház profilján reklámok és hirdetések ne jelenjenek meg.


4.5. Ügyfél bármely fent felsorolt díjcsomag választása esetén köteles tartózkodni attól, hogy olyan fő- vagy alkategóriába sorolja Webáruházát, amely a fogyasztók számára megtévesztő (különös tekintettel az értékesített áruk vagy nyújtott szolgáltatások körére és jellegére) vagy amellyel olyan fogyasztókat érhet el, amelyek számára termékeit nem reklámozhatja vagy forgalmazhatja.


5. REGISZTRÁCIÓ


5.1. A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb adatlap válik hozzáférhetővé, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően kerül sor. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.


5.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes- és ügyféladatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


5.3. Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a korábban megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat.


5.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.5. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség Ügyfelet terheli.


6. MEGRENDELÉS


6.1. Az egyes előfizetési csomagok megrendelésének feladására a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott csomagot az arra történő kattintást (kiválasztást) követően megjelenő, a csomag részletes leírását tartalmazó oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). A Kosár tartalmát megtekinteni, valamint az egyes előfizetési csomagokhoz kapcsolódó paramétereket (mint például az előfizetés időtartamát vagy a rövid bemutatkozás szövegét) megadni és módosítani a Honlap jobb oldalán található „Kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol a Kosár tartalma akár törölhető is („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a megrendeléshez” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Honlapra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően Ügyfél megadja a számlázási adatait. Amennyiben Ügyfél minden szükséges (Honlapon megjelölt és igényelt) adatot megadott, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének ellenértékét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva – még a megrendelés feladása előtt - egy összegző oldalon ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.


6.2. A megrendelés feladására a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.


6.3. A Honlapon megjelenített előfizetési csomagok ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) van feltüntetve. A csomagok ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

7. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS


8.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt előfizetési csomag megnevezését, tartalmát, az előfizetői csomag díját és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről - amennyiben ezt a visszaigazoló e-mail kifejezetten tartalmazza - az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

8.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

8.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

 

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK


9.1. Az Ügyfél megrendelését banki átutalással, bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Szolgáltató banki átutalás esetén az előfizetési csomag feltüntetett árához képest 10 %-os költségtöbbletet számol fel a szükséges adminisztrációval együtt járó költségek fedezése céljából. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes információkat a „Fizetési módok” menüpont tartalmazza.

9.2. A Szolgáltató sms-üzenetben értesíti az Ügyfelet, ha az Ügyfél által megfizetett összeget a Szolgáltató számlavezető bankja jóváírta. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza, és az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően aktiválja az előfizetési csomagot.

9.3. A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára az elektronikus számlát.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Honlapon található információk az adott Ügyfelek honlapján található információk és adatok alapján kerültek közzétételre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató az Ügyfelek szellemi tulajdona körébe tartozó védjegyet, más megjelölést, szerzői művet nem használ fel és nem tesz közzé. Mindezek ellenére véletlenül közzétett, az Ügyfél 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

10.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget Ügyfelei - Honlap által vagy útján - megvalósított jogsértéseiért.


10.3. A Szolgáltató Honlapja olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.4. Az Ügyfél által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A 10.1. pontban meghatározott megkeresések esetén Szolgáltató jogosult a tartalmat eltávolítani, amely tény nem ad alapot a kifizetett előfizetői díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére. Szolgáltató a 10.1. pontban meghatározott esetkörökön túl is jogosult – jogsértés valószínűsítése esetén – az Ügyfelet határidő tűzésével figyelmeztetni arra, hogy az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett anyagot – a Szolgáltató választása szerint - módosítsa vagy távolítsa el, esetleg fossza meg jogsértő jellegétől. Amennyiben e kötelezettségének Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget vagy a valószínűsített jogsértést hitelt érdemlő módon nem cáfolja, úgy Szolgáltató az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett információt eltávolíthatja, amely nem minősül a Szolgáltató oldalán szerződésszegésnek és nem ad alapot az előfizetési díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére.

10.5. A szolgáltatások esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.6. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására a 10.1. és 10.4. pontban foglaltak szerint.

11. SZELLEMI TULAJDON


11.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


12.1. A Honlapon történő regisztráció és megrendelés ténye feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő ügyfél nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra. Amennyiben az Ügyfél prémium csomag vásárlása esetén helytelen adatokat ad meg webáruházáról, azt a Szolgáltató a valóságnak megfelelően módosíthatja.

12.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

Dátum: 2017.12.15.
Internetes elérés helye: http://wsfind.com

WSFIND Services Ltd.
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése

Bezár