Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az WSFIND Services Ltd. (a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a www.wsfind.com weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapon regisztrálók és a Honlapon szolgáltatást megrendelők (a továbbiakban együttesen: Érintettek) adatait kezeli. A Honlapon szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi személyek (gazdasági társaságok) képviselői és egyéni vállalkozók regisztrálhatnak, tekintettel arra, hogy Szolgáltató fogyasztónak minősülő személyeknek nem nyújt szolgáltatásokat. A gazdasági társaságok regisztráció során megadott adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban a regisztráció során előfordulhat, hogy a regisztráló képviselő személyes adatokat (is) megad, avagy egyéni vállalkozó közérdekből nyilvános adatai mellett/helyett személyes adatokat (is) megad, erre tekintettel Szolgáltató mindenben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait, különösen személyes adataihoz való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

1. SZOLGÁLTATÓ (MINT ADATKEZELŐ) ADATAI
Név:   WSFIND Services Ltd.
Székhely: Írország, Ostara Business Centre, Portnaquin, Killashandra, Co Cavan
Cégjegyzékszám: 612684
Adószám: 3504105DH
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartásba vevő hatóság: Companies Registration Office Ireland
 

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

2.1. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésa) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Honlapon történő regisztrációval, jelen Szabályzat megismerése és annak igazolása (checkboxban elhelyezett pipa vagy X) után a kérdéses adatok önkéntes begépelésével és jóváhagyásával adja meg (checkboxban elhelyezett pipa vagy X). Tekintettel arra, hogy a Honlapon történő regisztráció elsősorban a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megrendelése érdekében történik, így az adatkezelés jogalapját az önkéntes hozzájárulás mellett a GDPR 6. cikk. b) pontja (szerződések teljesítése), valamint c) pontja (Szolgáltató számla kiállítási kötelezettsége) is megalapozza. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás megadása előtt az Érintettet a visszavonás lehetőségéről a Szolgáltató tájékoztatja. Szolgáltató jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Érintettet, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen szabályzatban meghatározott (személyes adatok) megadása.

2.2. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása (így különösen szerződéskötést megelőző azonosítás, szerződéskötés, szerződéses jognyilatkozat megtétele, kapcsolattartás, számlázás). A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja fel.

2.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd: 3.2. pont) célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

2.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2.5. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat - főszabály szerint -nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban Érintettnek az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eljárásrend szerint.


3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Felhasználónév,
 • E-mail cím,
 • Jelszó,
 • Cégnév és székhely vagy Egyéni vállalkozó neve és székhelye
 • Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám),
 • Telefonszám.

A GDPR 13. cikkének megfelelve Szolgáltató jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Érintettet, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a 3.1. pontban meghatározott (személyes adatok) megadása.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal törvény eltérő rendelkezése hiányában össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3. A Honlapon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Érintett önkéntes adatszolgáltatás keretében a következő adatait adja át kezelésre a Szolgáltató részére:

 • Cégnév/Egyéni vállalkozó neve,
 • Cím,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
 • Érintett által forgalmazott termékek kategóriák szerint.
   

4. COOKIE-K

4.1. A Honlapon tett látogatások során – az ezekhez való hozzájárulást követően – egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el Szolgáltató a látogató számítógépére, tehát Szolgáltató ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja.A külső szolgáltatókezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein.Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait, ezt követően számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

4.2. A Szolgáltató a következő cookie-kat alkalmazza:

 • cookie neve: CookieSettings_wsfind
  lejárat: 1 év
  típus: Elengedhetetlen
  felhasználás: A cookie beállítások tárolása
   
 • cookie neve: sid
  lejárat: A munkamenet végén
  típus: Elengedhetetlen
  felhasználás: Látogató azonosítása
   
 • cookie neve: b
  lejárat: soha
  típus: Elengedhetetlen
  felhasználás: Látogató kedvenc webáruházainak tárolása
   
 • cookie neve: country
  lejárat: 10 év
  típus: Elengedhetetlen
  felhasználás: Látogató országának beazonosítása

4.3. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a következőkről:

 • Hogyan tilthatja le az Érintett a cookie-kat,
 • Hogyan fogadhat el az Érintett új cookie-kat,
 • Hogyan kapcsolhat ki az Érintett egyéb cookie-kat.

4.4. A Honlaplátogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.


5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező, azaz a regisztrációhoz és szerződéskötéshez nem szükséges(opcionális) adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Kivételt képez az utolsó látogatás dátuma, amelyet a rendszer automatikusan felülír.

5.3. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozástól a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

5.4. E rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott (pl. hatóság által elrendelt) megőrzési kötelezettségteljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.
 

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Szolgáltatót az adat továbbítására.)

6.2. A Honlap üzemeltetése és a megrendelések teljesítése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

6.3. A Szolgáltató az Érintett részére történő elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja a Számlázz.hu részére.


7. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA, HÍRLEVÉL

7.1. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, valamint a megrendelések teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ezek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

7.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

7.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímre hírlevelet a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával (checkboxban pipa vagy X elhelyezése) küld. A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. A Szolgáltató mindaddig kezeli az Érintettnek a hírlevélre történő feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, a leiratkozás linkjét minden kiküldött hírlevél tartalmazza.


8. ÉRINTETT JOGAI

8.1. A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.2. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A helyesbítésre egyes esetekben a Honlapon keresztül maga az Érintett jogosult. Egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, illetve törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, melyek jogszabály általelőírt adatkezeléshez szükségesek, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az Érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Az Érintett kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.A zárolásról az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az Érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.4. Az Érintett kérelmére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha (1) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; (2) jogellenes adatkezelés esetén az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (3) az Érintett jogai érvényesítéséhez, vagy védelméhez olyan személyes adatokat igényel, amelyekre – az adatkezelés céljából – a Szolgáltatónak már nincs szüksége; (4) az Érintett tiltakozott a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett adatkezelés, vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen.

8.5. Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik a Szolgáltatónak.

8.6. A Szolgáltató az Érintett személyes adatait, vagy azok egy részét automatizált módon kezeli. Az automatizált adatkezelés során olyan döntések meghozatalára van lehetőség, melyekhez nem szükséges emberi közreműködés. Ennek megfelelően az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá azon – kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló – döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya abban az esetben terjed ki az Érintettre, ha a döntés (1) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (2) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az Érintett minden esetben jogosult arra, hogy az automatizált adatkezelésre a Szolgáltatótól emberi beavatkozást kérjen, azzal kapcsolatos álláspontját kifejezze, valamint a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8.7. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.8. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, a GDPR 33. cikke szerinti tartalommal bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről a GDPR 34. cikke szerint. A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.9. Az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.
 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szolgáltató az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.4. Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

9.5. A Szolgáltató gondoskodik jelen szabályzat felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele iránt. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Érintettet a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Érintett a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Kelt.: Killashandra, 20.05.2018

A cookie beállításokat jelenleg az oldal tetején lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése

Bezár